...

Regulamin

Regulamin Konkursu 60.SFP w Krakowie

1.Organizator

 1. Organizatorem i koordynatorem Studencki Festiwalu Piosenki (SFP) jest Fundacja Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, KRS 0000413629, REGON 122522445, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków, NIP 6762453536.

2. Celem Konkursu Piosenki na SFP jest:

 1. Prezentacja i promocja twórczości muzycznej i literackiej środowisk akademickich
 2. Umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć
 3. Promocja ogólnopolska i środowiskowa polskich wykonawców-debiutantów śpiewających utwory słowno-muzyczne w języku polskim.
 4. Rozwijanie zainteresowania polską twórczością piosenkową posiadającą wartościową kompozycję muzyczną oraz warstwę liryczną, posiadające wartość artystyczną
 5. Międzypokoleniowa integracja środowiska muzyków-debiutantów i artystów-laureatów-autorytetów. Integracja środowiska wielbicieli piosenki artystycznej i artystów, dziennikarzy, krytyków muzycznych, poetów, autorów tekstów piosenek, kompozytorów.
 6. Wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja.

3. Eliminacje do Konkursu SFP

 1. Eliminacje do Konkursu SFP odbywają się na terenie całego kraju podczas przeglądów, konkursów i festiwali piosenki organizowanych (jako autonomiczne przedsięwzięcia) przez środowiska artystyczne, silnie zainteresowane rozwojem i promocją twórczości muzycznej i literackiej młodych artystów amatorów.
 2. Kwalifikacji do Konkursu SFP dokonują: członkowie Rady Artystycznej SFP, Organizator SFP lub inne osoby wskazane i zatwierdzone przez Organizatora.
 3. Poszczególne kwalifikacje nie mają określonych limitów miejsc, a liczba wykonawców zakwalifikowanych do Konkursu SFP zależy od poziomu artystycznego prezentowanego przez wykonawców.
 4. Eliminacje odbywają się również drogą elektroniczną. O warunkach i terminach zgłoszeń Organizator informuję na 2 miesiące przed, na stronie www.
 5. Przez wykonawców rozumie się zespoły oraz uczestników indywidualnych.
 6. Eliminacje do Konkursu SFP są koordynowane przez Organizatora.
 7. Eliminacje odbywają się do końca września 2024 roku.

4. Udział w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, zarówno do zawodowców, jak i do amatorów, wykonujących piosenki w języku polskim.
 2. Konkurs odbywa się 19 października 2024 roku.
 3. W Konkursie uczestniczą wykonawcy zaproszeni do Konkursu przez odpowiednie osoby (pkt. IV.2.) podczas Eliminacji, które otrzymały od Organizatora nominacje do udziału w Konkursie Studenckiego Festiwalu Piosenki.
 4. W Konkursie mogą brać udział soliści, zespoły, zespoły wokalne, gdzie każdy uczestnik w dniu otrzymania nominacji ma ukończone 16 lat.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie SFP jest przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek w języku polskim.
 6. Do prezentacji konkursowej można podejść z własnym akompaniamentem lub zespołem. Nie jest możliwe podłączenie podkładu.
 7. Uczestnicy mogą zostać poproszeni przez Jury o zaprezentowanie 3 utworu.
 8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do Organizatora, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem się przesłuchań konkursowych, formularza wraz z tekstami prezentowanych utworów.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania podczas Konkursu repertuaru zgodnego z dostarczonymi wcześniej materiałami.
 10. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu obsługę techniczną, aparaturę nagłośniającą oraz fortepian i perkusję.
 11. Nazwiska finalistów / laureatów ogłoszone zostaną przez Organizatora 19 października, po wieczornym wydarzeniu towarzyszącym.
 12. Laureaci konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Laureatów, który odbędzie się wraz z Koncertem Finałowym 20 października 2024 roku, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

5. Jury i nagrody

 1. Organizator powołuje corocznie Jury Konkursu Studenckiego Festiwalu Piosenki.
 2. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 3. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestniczenia w obradach przez cały czas ich trwania na danym etapie Konkursu.
 4. O wysokości oraz podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje Jury Konkursu. O ewentualnych dodatkowych nagrodach, nie przyznanych przez Jury decyduje Organizator oraz Sponsorzy i Mecenasi Festiwalu.

6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji Fundacji Studencki Festiwal Piosenki na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach
  w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących.
 2. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe ( strony www, social media, youtube ), oraz wydanie płyty DVD.
 3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Konkursu zwrotu kosztów podróży.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Studenckiego Festiwalu Piosenki.
 5. Zgłaszając się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci danych zamieszczonych we wniosku, w celu możliwości wzięcia udziału w Konkursie Piosenki Artystycznej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Udział Konkursie jest tożsamy z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie
 8. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie z siedzibą ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków, KRS0000413629, REGON 122522445, NIP 6762453536

Organizator SFP

Fundacja Studencki Festiwal Piosenki

studenckifestiwal@gmail.com

www.studenckifestiwal.pl

www.facebook.com/StudenckiFestiwalPiosenki

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.