...

Regulamin Live-on

LIVE – ON  |  19.09.2021

Kwadrat, ul. Skarżyńskiego 1, Kraków

Regulamin Konkursu LIVE-ON

 • Organizatorzy

Organizatorem Konkursu LIVE-ON jest Fundacja Studencki Festiwal Piosenki, ul. Papiernicza 2,  31-221 Kraków

 • Cele LIVE-ON 
 1. prezentacja i promocja autorskiej twórczości muzycznej i literackiej
 2. umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji ich twórczości
 3. promocja wykonawców-debiutantów śpiewających utwory słowno-muzyczne w j. polskim
 4. rozwijanie zainteresowania polską twórczością piosenkową posiadającą wartościową kompozycję muzyczną oraz warstwę liryczną, posiadające wartość artystyczną
 5. międzypokoleniowa integracja środowiska muzyków-debiutantów.
 6. integracja środowiska wielbicieli piosenki artystycznej i artystów, dziennikarzy, krytyków muzycznych, poetów, autorów tekstów piosenek, kompozytorów.
 7. wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja
 8. zakwalifikowanie najlepszych twórców i wykonawców do najstarszego Festiwalu piosenki autorskiej w Polsce – Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.  
 • Udział w LIVE-ON
 1. LIVE-ON skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, zarówno do zawodowców, jak i do amatorów, wykonujących piosenki w języku polskim.
 2. Warunkiem uczestnictwa w KFP jest przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek w języku polskim. 
 3. Zgłoszenia do KFP potrwają od 2 września do 12 września 2021 roku – w tym terminie na stronie organizatora http://studenckifestiwal.pl/ dostępny będzie aktywny formularz zgłoszeniowy. 
 4. Przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne i zespołowe.
 5. Konkurs LIVE-ON odbędzie się 19 września 2021 roku w Klubie Studenckim Kwadrat ul. Skarżyńskiego 1
 6. Do prezentacji konkursowej można podejść z własnym akompaniamentem lub zespołem. Nie jest możliwe podłączenie podkładu.
 7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania podczas Konkursu repertuaru zadeklarowanego w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia maksymalnie 20 zgłoszeń, wysłanych i wypełnionych zgodnie z regulaminem. Zgłoszenia niepełne lub wysłane po wyznaczonym terminie lub po przekroczeniu liczby 20, nie zostaną przyjęte, o czym uczestnik zostanie poinformowany. 
 • Jury LIVE-ON
  1. Organizator powołuje Jury Konkursu LIVE-ON
  2. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  3. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania należytej staranności
   w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestniczenia w obradach przez cały czas ich trwania. 
 • Nagrody
  1. Nagrodą w Konkursie jest nominacja do 57. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
  2. O otrzymaniu nagród zespołowych i indywidualnych decyduje Jury Konkursu. O ewentualnych dodatkowych nagrodach, nie przyznanych przez Jury decyduje Organizator oraz Sponsorzy i Mecenasi Festiwalu.
 • Postanowienia końcowe
 1. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorom nieodpłatnej licencji na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących.
 2. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, oraz wydanie płyty DVD.
 3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Konkursu zwrotu kosztów podróży ani noclegów.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.
 5. Zgłaszając się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
  w postaci danych zamieszczonych we wniosku, w celu możliwości wzięcia udziału w Konkursie Piosenki Artystycznej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 6. Udział Konkursie jest tożsamy z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.