1. Studencki Festiwal Piosenki (SFP) jest ogólnopolską imprezą organizowaną i koordynowaną przez Organizator Festiwalu – Fundację Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie.
 2. Najważniejszą częścią SFP jest Konkurs.
 3. Cele Konkursu SFP:
  • prezentacja i promocja twórczości muzycznej i literackiej środowisk akademickich
  • umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć
  • wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja
 4. Eliminacje do Konkursu SFP
  • Kwalifikacje do Konkursu SFP odbywają się na terenie całego kraju podczas przeglądów, konkursów i festiwali piosenki organizowanych (jako autonomiczne przedsięwzięcia) przez środowiska studenckie oraz inne – silnie zainteresowane rozwojem i promocją twórczości muzycznej i literackiej młodych artystów amatorów.
  • Kwalifikacji do Konkursu SFP dokonują członkowie: Rady Artystycznej SFP, Organizator SFP lub inne osoby wskazane i zatwierdzone przez Organizatora.
  • Poszczególne eliminacje nie mają określonych limitów miejsc, a liczba wykonawców zakwalifikowanych do Konkursu SFP zależy od poziomu artystycznego prezentowanego przez wykonawców.
  • Przez wykonawców rozumie się zespoły oraz uczestników indywidualnych.
  • Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach i w Konkursie SFP jest przygotowanie do eliminacji i wykonanie dwóch piosenek w języku polskim (trzecia na życzenie Jury)
  • Eliminacje do Konkursu SFP są koordynowane przez Organizatora.
  • Wszelkich informacji dotyczących eliminacji wstępnych (terminy, miejsca, zasady zgłoszeń) udziela Organizator SFP. V. Konkurs SFP
  • W Konkursie uczestniczą wykonawcy zaproszeni do Konkursu przez odpowiednie osoby (patrz: pkt. IV., § 2.) podczas eliminacji, które otrzymały od Organizatora pisemne „Zaproszenie do udziału w Konkursie Studenckiego Festiwalu Piosenki”. Eliminacje odbywają się do września każdego roku.
  • Organizator nie zapewnia Uczestnikom Konkursu zwrotu kosztów podróży
  • Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu obsługę techniczną, aparaturę nagłośniającą oraz fortepian i perkusję.
  • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia do Organizatora, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem się przesłuchań konkursowych, tekstów prezentowanych podczas Konkursu piosenek z podaniem autora tekstu i muzyki.
  • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania podczas Konkursu repertuaru zgodnego z dostarczonymi wcześniej materiałami.
  • Laureaci Konkursu są zobowiązani uczestniczyć w Koncercie Laureatów bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń.
  • Organizator powołuje corocznie Jury Konkursu Studenckiego Festiwalu Piosenki.
  • O wysokości oraz podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje Jury Konkursu. O ewentualnych dodatkowych nagrodach, nie przyznanych przez Jury decyduje Organizator.
 5. Postanowienia końcowe
  • Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji Fundacji Studencki Festiwal Piosenki na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących.
  • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Studenckiego Festiwalu Piosenki.